Retningslinjer - seksuelle overgrep

Hva gjør vi ved mistanke om seksuelle overgrep begått av medlemmer i Tro og Lys- bevegelsen?

Hva er overgrep?
Seksuelle overgrep omfatter fysisk og / eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Noen ganger er det opplagt at det dreier seg om overgrep, andre ganger er man i tvil. Du skal iverksette retningslinjene også ved tvil.

Når noen tar kontakt med deg, hva gjør vi?

 • Lytt til den som forteller.
  Ta vedkommende på alvor. Ikke la samtalen bli et forhør. Still ikke ledende spørsmål.
 • Den utsatte er ikke medskyldig

 •  Ikke gi urealistiske løfter
   Ikke lov at du skal holde det du har fått vite hemmelig. Formidle at saken er så alvorlig   at andre voksne og politiet, som har ansvar for slike saker, må få vite om det.
 •  Ikke spre det du har fått vite. Del ikke med andre slik at det oppstår unødige rykter.

 •  Bevar en fornuftig kontakt med offeret

 • Skriv ned det du har fått vite

            Skriv ned opplysningene du har mottatt:

           Hvor skjedde det?
           Hvem var tilstede?
           Beskriv hva som skjedde og hva som ble sagt.
           Skriv navnet ditt

 • Hold overgriper og offer adskilt
  Med tanke på at overgrep kan skje igjen, bør vi sikre at dette ikke skjer. Offeret må bli ivaretatt.

 • Dersom dette skjer i ei Tro og Lys- gruppe, kontakt gruppeleder. Dersom det skjer i løpet av et større fellesmøte, ta kontakt med en av visekoordinatorene.

 • Anmeldelse / informasjon til politiet
  Det er i første rekke den utsatte eller hans / hennes pårørende / verge som skal vurdere om saken skal meldes til politiet. 
 • Opplæring og oppfølging
  Få mulighet til å snakke om og bearbeide det som har skjedd.  Gruppeleder er ansvarlig for dette i en Tro og Lys- gruppe. På nasjonalt nivå er det de nasjonale lederne (visekoordinatorene) som er ansvarlige.
 • Gruppeledere og nasjonale ledere bør årlig skrive under et løfte om å rette seg etter retningslinjene og gjøre dem som tilhører Tro og Lys- Norge kjent med innholdet i retningslinjene.

 • Opplæring og oppfølging: Dette bør skje årlig i alle Tro og Lys- gruppene og på nasjonalt nivå.


Kontaktpersoner
De to visekoordinatorene er kontaktpersoner og vil lytte til gruppelederne eller andre som tar kontakt. Visekoordinatorene er ansvarlige for å videreformidle informasjon til de instanser som skal behandle saken videre. Den utsatte selv eller foresatte / verge kan også ta direkte kontakt med en av kontaktpersonene.

Årlig oppfølging og forpliktelse

 Jeg, gruppeleder / nasjonal leder (sett strek under det som passer)

…………………………………………………………………………………(navn)

bekrefter at jeg har lest og forstår Retningslinjene ved seksuelle overgrep for Tro og Lys – Norge.

Jeg vil følge retningslinjene og gjøre de som tilhører bevegelsen kjent med innholdet i retningslinjene.

Jeg vil sørge for årlig opplæring og oppfølging i Tro og Lys- gruppen og på felles samlinger.

Dato:

Signatur:       

Vedtatt på årsmøtet for Tro og Lys- Norge, Stenbekk misjonssenter, 04.09.2021